Rabu, Desember 12, 2012

Nilai - Nilai Luhur Pancasila


Inilah beberapa nilai luhur dalam pengamalan sila- sila yang terdapat pada pancasila

 Sila 1 : Ketuhanan yang Maha Esa
 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan YME
 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuha YME, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masin-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil
 3. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan YME
 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada orang lain
Sila 2 : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
 1. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
 2. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira
 3. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
 6. Berani membela kebenaran dan keadilan
Sila 3 : Persatuan Indonesia
 1. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
 2. Mengembangkan rasa kebanggan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
 3. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika
 4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
 Sila 4 : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
 1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
 2. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekluargaan
 3. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah
 4.  Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
Sila 5 : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
 3. Menghormati hak orang lain
 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
 5. Suka bekerja keras

Tidak ada komentar:

Posting Komentar